Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > รู้จัก บลจ. > ร่วมงานกับเรา
1. Fund Manager (Equity) (1 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุน งานตราสารทุนในสถาบันการเงิน
 
มีใบอนุญาต Fund Manager License
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งบริหารควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน
 
เป็นผู้จัดการกองทุนในกลุ่มกองทุนตราสารทุน
 
บริหารกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนกำหนด เป็นไปตามนโยบายกองทุน และข้อกำหนดของกฎหมาย และภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
 
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาระบบงานภายในฝ่ายให้มีมาตรการการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถรองรับธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตได้
 
ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ตราสารทุน ติดตามภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท / บริษัทจดทะเบียน

2. Fund Manager (Foreign Investment Fund ) (2 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนต่างประเทศ
 
มีใบอนุญาต Fund Manager License
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนต่างประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งบริหารควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน
 
เป็นผู้จัดการกองทุนในกลุ่มกองทุนต่างประเทศ
 
ติดตาม และวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ กระแสเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อภาวะการลงทุน เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
 
บริหารกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนกำหนด เป็นไปตามนโยบายกองทุน และข้อกำหนดของกฎหมาย และภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
 
ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดต่างประเทศ ติดตามภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท / บริษัทจดทะเบียน
 
ศึกษาการทำธุรกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ
 
ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะในการออกกองทุนใหม่
 
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาระบบงานภายในฝ่ายให้มีมาตรการการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถรองรับธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตได้

3. สำนักบริหารความเสี่ยง ( Investment Risk & Performance ) (1 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
ประเมิน คำนวณค่าความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือวัดความเสี่ยงที่ได้พัฒนาขึ้น
 
พัฒนาเครื่องมือ และระบบงานในการวัดสถานะความเสี่ยง
 
ดำเนินการควบคุม และติดตามค่าความเสี่ยงตามระยะเวลาที่มีการกำหนดให้เป็นไปตาม Risk Limit
 
วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 
จัดทำรายงานความเสี่ยงต่างๆ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา

4. ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล / Direct Marketing (3 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
 
มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ด้านการตลาด การเงินการธนาคาร
 
มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง, บุคลิกภาพดี
 
มี Single License
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อวางแผนการตลาด
 
บริหารจัดการงานขายให้กับลูกค้าบุคคล และดำเนินงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ (2 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 
มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในสถาบันการเงิน
 
หากมีประสบการณ์ในทำงานฝ่ายโครงการกองทุน หรือ Wealth Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หากมี Single License จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
รวบรวม ศึกษารูปแบบการลงทุนใหม่ๆ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนรวมของคู่แข่ง ดำเนินการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม แก้ไขโครงการกองทุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 
จัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายครั้งแรก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี
 
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

6. นักวิเคราะห์การลงทุน
(2 ตำแหน่ง) ด่วน
 
วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์การลงทุน ในสถาบันการเงิน
 
มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน
 
หากมี CISA / CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท/บริษัทจดทะเบียน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุนและคำแนะนำในการเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้แก่ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนหรือ ตราสารหนี้
 
ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย อย่างครบถ้วน รอบครอบและถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการกองทุน สำหรับใช้ในการตัดสินใจการลงทุน
 
พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและการลงทุน เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จัดทำข้อมูลและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน และเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรเมื่อถูกมอบหมาย
 
บริหารจัดการ ดูแล ปรับปรุง และป้อนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ บริษัทจดทะเบียน/บริษัท ตราสารหนี้/ตราสารทุน ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ลงในฐานข้อมูลของฝ่ายให้มีความทันสมัย และสะดวกต่อการนำไปใช้งาน
 
จัดการงานด้านการปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในฝ่าย เพื่อให้การทำงานภายในฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการกองทุนที่ กลต. กำหนด

ผู้สมัครสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาที่
หน่วยงานบริหารงานบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 5-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2126-8300 ต่อ 8881, 8806 / E-Mail : hr@thanachartfund.com
Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ