Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน (Fund Performance)
 CSV
  กองทุน * Morningstar Rating Overall วันที่ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง **
ตั้งแต่
ต้นปี
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี เริ่มจัดตั้ง
กองทุน
ดัชนี
มาตรฐาน
TGoldBullion-H n/a 24 พ.ค. 2560 7.10 -0.52 4.47 -0.38 -1.32 -4.16 - -1.98 -
TGoldBullion-UH n/a 24 พ.ค. 2560 3.21 -2.05 1.10 -3.90 -0.05 -3.46 - -1.07 -
TGoldRMF-H n/a 24 พ.ค. 2560 6.91 -0.55 4.33 -0.48 -1.33 -4.16 - -3.12 -
TGoldRMF-UH n/a 24 พ.ค. 2560 3.22 -1.94 1.04 -3.61 -0.02 -3.37 - -2.30 -
TFixLT n/a 24 พ.ค. 2560 1.51 0.77 1.54 2.54 4.38 4.86 - 4.69 5.47
TGOLDETF n/a 24 พ.ค. 2560 3.37 -2.00 1.14 -3.96 -0.22 -3.62 - -4.36 -
TGOV3M1 n/a 24 พ.ค. 2560 0.46 0.32 0.55 0.96 1.37 1.84 1.99 2.26 1.46
TGOV3M2 n/a 24 พ.ค. 2560 0.42 0.29 0.51 0.93 1.40 1.85 1.97 2.24 1.45
TFIX-3M#2 n/a 24 พ.ค. 2560 0.57 0.35 0.70 1.45 1.82 2.23 2.27 2.41 3.91
TFIX-3M#3 n/a 24 พ.ค. 2560 0.56 0.35 0.71 1.48 1.85 2.25 2.29 2.40 3.87
TFIX-3M#4 n/a 24 พ.ค. 2560 0.59 0.37 0.74 1.49 1.83 2.20 2.24 2.33 3.91
TFIX-3M#5 n/a 24 พ.ค. 2560 0.57 0.36 0.71 1.45 1.83 2.22 2.25 2.33 3.84
T-TTW1 3 24 พ.ค. 2560 1.08 1.49 4.30 9.01 3.29 7.59 9.09 11.55 6.41
T-USD 3 24 พ.ค. 2560 0.89 1.39 4.02 8.42 4.04 7.51 10.82 4.84 2.16
T-USD2 3 24 พ.ค. 2560 0.89 1.39 4.06 8.41 2.75 6.70 9.72 4.86 1.39
TFI3Y1 n/a 24 พ.ค. 2560 0.75 0.42 0.98 2.17 3.60 - - 3.64 3.60
T-Smart3 n/a 24 พ.ค. 2560 -0.14 0.49 1.50 4.09 2.05 - - -3.73 4.28
T-Smart5 n/a 24 พ.ค. 2560 -0.03 0.48 1.50 4.11 2.03 - - -3.56 2.39
T-TSARN 5 24 พ.ค. 2560 0.87 0.51 0.88 1.47 2.32 3.10 3.18 3.27 3.34
T-TSB 4 24 พ.ค. 2560 0.76 0.47 0.86 1.61 2.16 2.78 2.83 3.97 3.71
T-SPT 4 24 พ.ค. 2560 -1.85 -3.52 1.39 9.41 3.28 10.07 12.19 3.62 0.21
T-STSD 3 24 พ.ค. 2560 0.38 0.89 2.34 5.26 1.95 6.09 7.60 6.11 4.84
T-Smart n/a 24 พ.ค. 2560 0.10 0.61 1.65 4.32 1.33 - - -1.90 3.95
T-Smart2 n/a 24 พ.ค. 2560 -0.34 0.41 1.24 3.90 1.26 - - -3.88 3.47
T-PropertyRMF n/a 24 พ.ค. 2560 -4.46 -4.87 -6.24 -0.65 - - - 8.25 -
T-SET50 3 24 พ.ค. 2560 5.59 3.07 10.15 15.95 4.59 - - 6.31 3.86
T-SM Cap n/a 24 พ.ค. 2560 -3.72 0.06 -2.43 14.73 - - - 9.95 0.48
T-SMCapLTF n/a 24 พ.ค. 2560 -4.01 0.25 - - - - - -2.76 6.37
T-PropInfraFlex n/a 24 พ.ค. 2560 -2.98 -3.65 -4.94 4.06 - - - 4.71 -
T-Property n/a 24 พ.ค. 2560 -6.38 -6.30 -7.75 -3.21 - - - 11.55 -
T-PPSD 4 24 พ.ค. 2560 0.84 1.34 3.99 8.30 3.16 10.07 11.93 8.33 3.14
T-PREMIUM BRAND 1 22 พ.ค. 2560 14.89 10.62 15.92 11.12 -3.12 4.38 - 3.19 -
T-PrimeLowBeta n/a 24 พ.ค. 2560 3.08 1.76 4.54 9.06 - - - 11.31 18.50
T-Privilege 3 24 พ.ค. 2560 1.47 -1.99 3.85 14.70 5.96 - - 1.48 -0.20
T-NMRMF n/a 24 พ.ค. 2560 0.51 0.31 0.63 1.20 1.46 1.83 2.04 2.04 1.35
T-NSET 3 24 พ.ค. 2560 1.32 1.93 3.53 7.88 2.56 7.36 10.79 11.45 8.09
T-PASD 3 24 พ.ค. 2560 0.38 0.77 2.19 4.78 2.75 6.48 7.57 3.47 5.47
T-PISD 4 24 พ.ค. 2560 0.83 1.33 3.94 8.16 3.15 9.85 11.70 3.13 1.00
T-NFPLUS 4 24 พ.ค. 2560 -0.99 -1.02 2.32 10.66 4.25 9.86 11.63 9.83 6.08
T-NFRMF 5 24 พ.ค. 2560 0.91 0.57 0.96 1.83 2.90 3.35 3.08 3.19 3.07
T-NGRMF 3 24 พ.ค. 2560 0.61 0.36 0.64 1.17 1.86 2.38 2.39 2.75 3.21
T-NMIXRMF 4 24 พ.ค. 2560 -1.15 -1.16 2.14 10.25 3.64 9.94 11.48 10.87 5.96
T-MONEY n/a 24 พ.ค. 2560 0.44 0.27 0.56 1.09 1.29 1.67 - 1.75 1.13
T-Mixed3Y1 n/a 24 พ.ค. 2560 1.62 0.97 0.75 7.75 - - - 9.12 3.37
T-Mixed7030 n/a 24 พ.ค. 2560 -0.02 0.25 0.79 2.21 - - - 2.67 4.20
T-NERMF 2 24 พ.ค. 2560 1.28 1.89 3.43 7.05 1.89 6.12 9.21 12.30 10.08
T-LowBetaLTFD n/a 24 พ.ค. 2560 0.58 1.62 1.60 - - - - 2.70 7.33
T-LowBetaRMF 5 24 พ.ค. 2560 0.80 1.68 1.93 9.34 9.68 - - 11.58 3.64
T-MAP 2 22 พ.ค. 2560 2.57 0.52 4.59 3.98 -0.65 3.85 - 3.33 -
T-JapanEQ n/a 22 พ.ค. 2560 5.05 2.38 7.96 15.43 - - - 6.09 -
T-KSD 3 24 พ.ค. 2560 0.86 1.34 4.02 7.81 1.43 8.32 10.46 2.46 6.71
T-LTFD 3 24 พ.ค. 2560 -1.43 -1.28 1.77 9.59 3.23 9.07 10.80 9.97 7.40
T-LowBeta 5 24 พ.ค. 2560 0.73 1.60 1.96 9.70 9.76 15.67 - 14.88 5.73
T-IncomePlus 3 24 พ.ค. 2560 0.60 0.37 0.72 1.39 1.85 - - 2.18 1.41
T-IncomeProp n/a 23 พ.ค. 2560 0.25 0.77 2.76 - - - - 0.64 -
T-JPChallenge1 n/a 24 พ.ค. 2560 4.83 4.10 6.21 -1.98 - - - -5.43 -
T-INCOME n/a 22 พ.ค. 2560 1.91 1.43 4.91 6.89 - - - 4.01 -
T-INFRA n/a 22 พ.ค. 2560 12.91 7.11 13.16 15.25 3.99 8.46 3.55 4.37 -
T-Healthcare n/a 23 พ.ค. 2560 10.95 3.65 8.33 6.87 - - - -7.25 -
T-HealthcareRMF n/a 23 พ.ค. 2560 10.69 3.52 8.08 6.47 - - - -6.49 -
T-GlobalEnergy n/a 22 พ.ค. 2560 -5.93 -3.66 -1.71 3.03 -11.72 -2.96 - -10.37 -
T-GlobalValue 3 22 พ.ค. 2560 6.81 2.88 8.72 11.47 2.72 8.20 -1.99 -1.90 -
T-GlobalEQ 4 22 พ.ค. 2560 11.65 5.33 12.63 13.72 4.15 9.61 - 7.22 -
T-GlobalEQRMF 3 22 พ.ค. 2560 11.49 5.25 12.50 12.58 2.76 - - 2.55 -
T-GlobalBond 3 23 พ.ค. 2560 0.29 -0.87 4.81 7.52 0.42 3.87 - 5.64 -
T-GlobalBondRMF 2 23 พ.ค. 2560 0.38 1.90 0.81 -5.64 -4.09 0.90 - 1.02 -
T-Fixed3YR7 n/a 24 พ.ค. 2560 1.80 0.88 2.03 - - - - 3.29 2.86
T-Fixed3YR8 n/a 24 พ.ค. 2560 1.68 0.81 1.88 - - - - 2.77 2.57
T-Fixed3YR9 n/a 24 พ.ค. 2560 1.94 1.11 2.16 - - - - 2.25 1.49
T-FixedPlus1 n/a 09 พ.ค. 2560 0.68 0.43 1.00 2.13 3.63 - - 3.82 4.30
T-Fixed3YR4 n/a 24 พ.ค. 2560 0.98 0.59 1.19 2.51 - - - 3.74 3.40
T-Fixed3YR4AI n/a 24 พ.ค. 2560 1.67 0.88 1.94 4.08 - - - 3.52 3.00
T-Fixed3YR5 n/a 24 พ.ค. 2560 1.22 0.71 1.56 3.13 - - - 3.47 3.00
T-Fixed3YR6 n/a 24 พ.ค. 2560 1.35 0.72 1.68 3.35 - - - 3.55 3.00
T-Fixed3YR2 n/a 24 พ.ค. 2560 0.80 0.45 1.01 2.03 - - - 3.67 3.69
T-Fixed3YR2AI n/a 24 พ.ค. 2560 1.64 0.90 1.95 3.94 - - - 3.48 3.00
T-Fixed3YR3 n/a 24 พ.ค. 2560 0.92 0.52 1.11 2.30 - - - 3.75 3.50
T-Fixed3YR3AI n/a 24 พ.ค. 2560 1.64 0.84 1.96 4.12 - - - 3.39 2.85
T-Fixed2YR1AI n/a 24 พ.ค. 2560 1.23 0.74 1.55 3.28 - - - 3.19 3.00
T-Fixed2YR4 n/a 24 พ.ค. 2560 0.97 0.57 1.23 2.78 - - - 3.20 3.10
T-Fixed3YR1 n/a 24 พ.ค. 2560 0.82 0.46 1.05 2.28 - - - 3.69 3.54
T-Fixed3YR1AI n/a 24 พ.ค. 2560 1.59 0.87 2.00 4.06 - - - 4.09 3.50
T-FixFIF6M26AI n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 0.35 0.36
T-FixFIF6M27AI n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 0.32 0.34
T-FixFIF6M28AI n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 0.29 0.30
T-FixFIF6M29AI n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 0.26 0.27
T-EuropeEQ n/a 22 พ.ค. 2560 8.56 6.97 14.68 14.69 - - - 2.93 -
T-FinanceTH n/a 24 พ.ค. 2560 9.82 5.28 13.41 25.81 - - - 13.87 7.93
T-FixFIF6M24AI n/a 24 พ.ค. 2560 - 0.42 - - - - - 0.52 23.70
T-FixFIF6M25AI n/a 24 พ.ค. 2560 - 0.42 - - - - - 0.43 0.43
T-DPlus n/a 24 พ.ค. 2560 - 0.33 - - - - - 0.43 -0.33
T-EQUITY 2 24 พ.ค. 2560 1.01 1.42 4.06 7.84 1.54 6.89 8.00 7.14 0.70
T-EUChallenge2P n/a 23 พ.ค. 2560 10.26 7.18 16.58 14.40 - - - 1.48 -
T-Challenge8 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.51 -1.08 0.15 8.99 2.93 - - -0.66 3.24
T-Challenge9 n/a 24 พ.ค. 2560 -2.20 -1.72 -0.52 8.27 4.20 - - -0.10 3.25
T-DIV n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 2.68 2.00
T-DIV2 n/a 24 พ.ค. 2560 - - - - - - - 0.76 0.92
T-Challenge21 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.66 -1.45 -0.01 10.34 - - - 0.38 2.42
T-Challenge22 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.65 -1.53 0.02 10.32 - - - 0.77 2.98
T-Challenge27 n/a 24 พ.ค. 2560 0.28 -0.87 1.94 - - - - -1.75 2.84
T-Challenge28 n/a 24 พ.ค. 2560 -0.93 -1.30 0.98 - - - - -1.97 1.80
T-Challenge14 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.44 -1.35 0.25 9.25 2.85 - - -0.50 4.24
T-Challenge15 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.43 -1.39 0.26 10.11 3.12 - - -0.55 5.10
T-Challenge17 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.93 -1.59 -0.25 8.55 - - - -0.97 3.84
T-Challenge18 n/a 24 พ.ค. 2560 -1.49 -1.40 0.15 9.19 - - - -0.90 3.26
T-CASH n/a 24 พ.ค. 2560 0.49 0.31 0.61 1.19 1.52 1.93 2.04 2.33 1.43
T-CHChallenge#1 n/a 24 พ.ค. 2560 6.83 -0.78 3.64 20.73 - - - -12.82 -
T-CSD 3 24 พ.ค. 2560 0.69 1.40 3.86 8.27 4.71 7.42 9.51 10.03 6.59
T-ASD 2 24 พ.ค. 2560 0.89 1.36 4.06 8.34 3.40 6.59 7.80 10.63 7.23
T-AsianProp n/a 22 พ.ค. 2560 5.22 2.57 - - - - - 5.96 -
T-BigCapLTF 3 24 พ.ค. 2560 1.69 1.83 3.97 7.25 2.58 7.25 10.63 9.80 7.40

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ. 30 เม.ย. 2560 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวนเป็น % ต่อปี
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

Composite Return : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ธนชาต ที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกันถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวม
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ