กลับสู่หน้าแรก
 
คลิกอ่าน : ธนชาต เปิดกองอสังหาฯ ชูกลยุทธ์เน้นผันผวนต่ำ (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ )
คลิกอ่าน : ธนชาต ชูสร้างรายได้ประจำ T-IncomeProp อสังหาฯ-บอนด์กองแรก (นสพ.ผู้จัดการ 360ํ )
  คำเตือน
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลดำเนินการของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่นในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com และหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับกองทุนที่วางไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2126-8399  กด 0 www.thanachartfund.com หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  โทร 1770  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
   
Copyright @ 2016 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.