กลับสู่หน้าแรก
  คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า คู่มือการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
โปรดขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ที่ บลจ.ธนชาต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน ได้ในวันและเวลาทำการที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2126-8399  กด 0 www.thanachartfund.com หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  โทร 1770  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
   
Copyright @ 2016 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.