คำเตือน
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือการลงทุน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สำหรับกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน จะมีความเสี่ยงเหลืออยู่อาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้ / กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
การกำหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้รับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการ หรือการรับประกันว่า ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
หากภาวะตลาดปรับภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้กองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายกองทุนจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดแบบไม่กำหนดอายุกองทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลดำเนินการของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่นในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com และหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับกองทุนที่วางไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวน, คู่มือการลงทุน ได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2126-8399, www.thanachartfund.com หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  โทร 1770  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง